Nasze rodzinne przedsięwzięcie w biznesie
Blog - Projekt Gdynia
  Kim jesteśmy ?
   Firma rodzinna
Wartości biznesowe

Wartości biznesowe w firmie rodzinnej są jasno określone i są priorytetem Firmy - przetrwanie firmy na rynku jako  
podstawowy priorytet, jej stabilny rozwój  - ponieważ jest źródłem dochodu dla rodziny oraz w konsekwencji przetrwanie firmy  
przez okres jednego pokolenia, aby zachować ciągłość dochodu rodziny. Wartością biznesową jest kontynuacja działania  
biznesowego i prowadzenia firmy przez kolejne pokolenia.

Wartości kulturowe

Wartości kulturowe - sposób funkcjonowania i wartości panujące firmie powodują mocne przywiązanie do wizerunku firmy.  
Przekłada się to na wizerunek kulturowy firmy i marki. Wizerunek firmy może ewoluować w określonych granicach, podążać za  
wymaganiami rynku i rozwoju, ale firmy rodzinne nie są skłonne do drastycznej i radykalnej zmiany wizerunku i marki na którą  
pracują latami, które to stanowią kapitał firmy.

Wartości ludzkie i godnościowe

Ważny obszar funkcjonowania firmy w dzisiejszym biznesie. Prowadzenie firmy to często trudne momenty i decyzje do  
podjęcia, ale badania pokazują, że w ogromnej większości firm rodzinnych nie ma zgody na nieuczciwe działanie wobec  
klienta, pracownika czy kontrahenta, jak również wobec państwa czy społeczeństwa. Firmy rodzinne nawet gdy znajdują się w  
trudnej sytuacji biznesowej nie decydują się na rezygnację z wartości, które panują w firmie. Ujmując to patetycznie - lepsza  
śmierć od hańby. Wartości ludzkie oraz godnościowe są nierozerwalnie związane z firmą rodzinną.
Copyright © 2017-2019 by "RMG"  ·  All Rights reserved  · 
E-Mail: biuro@projektgdynia.com.pl
aktualizacja: 072019
Double
D
D
D
D
W dzisiejszych czasach sukcesy odnoszą te firmy, które posiadają, rozwijają i chronią zasoby niematerialne - wiedzę. Okazuje  
się jednak, że nośnikami zasobów w firmie są ludzie. To kapitał ludzki urasta do rangi kluczowego zasobu dla trwania i rozwoju  
firmy. Kapitał intelektualny pracowników firmy jest niezwykle istotny, jednak nie jest czynnikiem decydującym. Niezbędna jest  
odpowiednia organizacja intelektualna zasobów firmy, tworząca kapitał społeczny oparty na relacjach, komunikacji i wymianie  
między ludźmi. Nieustanna synergia - wymiana wiedzy, opinii, doświadczenia, pomysłów, pozwala na sprawniejsze i lepsze  
wykorzystanie zasobów intelektualnych. Ma to istotny wpływ na rozwój firmy i budowanie zasobów ludzkich opartych na  
powstawaniu nowej wiedzy. Stanowi fundament istnienia firmy.

Dzisiejsza firma potrzebuje zarówno języka, w którym może przekazywać informacje na temat strategii, jak i procesów oraz  
systemów pomocnych we wdrażaniu strategii i zbieraniu informacji zwrotnych. Sukces przychodzi wtedy, gdy strategia staje się  
wspólną codzienną sprawą wszystkich ludzi pracujących w danej firmie.
Dlaczego Firma rodzinna???  Inność Firm rodzinnych
WARTOŚCI - FUNDAMENT DZIAŁANIA FIRMY RODZINNEJ:
Wspólne wartości w Firmie
Wartości biznesowe
Wartości kulturowe
Wartości ludzkie i godnościowe
Dobre wzorce
Szacunek i profesjonalizm
Odpowiedzialność za firmę dziś i jutro - pokolenia
Aktywny udział
Wspólne wartości w Firmie

Wyznajemy wspólne wartości - Filozofię Firmy, odnośnie sposobu funkcjonowania firmy, wizji , misji, sposobu komunikacji  
Firmy jak również budowy prestiżu i marki firmy.  Dzięki temu powstała unikalna struktura organizacyjna - oparta na  
wartościach i więziach rodzinnych i ludzkich w połączeniu z wartościami biznesowymi.

Wartości wyznawane w firmie stanowią o jej sile i skuteczności. Dają motywację do rozwoju i działania. Oznacza to, że  
najskuteczniejsze jest odwoływanie się do powszechnie uznanych wartości takich jak uczciwość, rzetelność, prawdomówność,  
ponieważ są to wartości które w naturalny i historyczny sposób funkcjonują w społeczeństwie a wniesione do firmy dają jej  
naturalną autentyczność. Wartości nie trzeba spisywać ani wywieszać w firmie rodzinnej, ponieważ ludzie związanie z firmą  
znają je, przestrzegają i szanują. Wartości są zakodowanie w DNA firmy rodzinnej, ponieważ jest oparta na rodzinie.

Odpowiedzialność za firmę dziś i jutro, przez kolejne pokolenia

Każda decyzja oparta jest na odpowiedzialności za Firmę, członków projektu. Mamy na uwadze przetrwanie i rozwój firmy  
dlatego czujemy odpowiedzialność za jej działanie i funkcjonowanie. Firma stanowi źródło dochodu dla rodziny w dniu  
dzisiejszym, oraz przez kolejne pokolenia. To powoduje poczucie odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach.  

Aktywny udział

Nasza struktura organizacyjna oparta na wspólnej wizji i wartościach pozwala szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację  
rynkową i biznesową. Tylko wspólne działanie oparte na mobilności i elastyczności w reagowaniu na zmieniające się warunki  
pozwala na przetrwanie i rozwój Firmy. To ciągła ewolucja biznesowa prowadzonej  firmy, w połączeniu z poszanowaniem  
wyznawanych wartości i utrzymania wizerunku marki firmy.

W to wierzymy...

Dobre wzorce

Dobre wzorce zachowań stanowią podstawę naszego działania - zaufanie i otwartość, uczciwość, rzetelność, zaangażowanie,  
poczucie wspólnoty, lojalność i solidarność, wrażliwość na drugiego człowieka, zrozumienie problemów innych ludzi - na tym  
opieramy kulturę organizacyjną naszej Firmy.


Szacunek i profesjonalizm

Filozofię działania biznesowego i ludzkiego  opieramy na szacunku i profesjonalizmie jako fundamencie działania na co dzień.  
Firma działająca w oparciu na szacunku i profesjonalizmie funkcjonuje w sposób rzetelny i czytelny dla pracowników i klientów.
Projekt - dlatego jesteśmy Firmą rodzinną
   Fundament Firmy
Projekt - Firma Rodzinna. Nasze wspólne, rodzinne przedsięwzięcie.
"Projekt" to nie tylko zwykła Firma, i nie tylko Firma Rodzinna. To lokalne,
rodzinne, wspólne przedsięwzięcie. To połączenie pokoleń, doświadczenia
z młodością, połączenie różnych punktów widzenia i postrzegania biznesu.
To konglomerat pasji, chęci działania, osiągania i zmiany otaczającego
świata i ludzi. To miłość do Gdyni, przywiązanie do lokalnej społeczności,
chęć budowania nowych  rzeczy, radość z możliwości, jakie daje i stwarza
dzisiejszy świat biznesu i technologii.
   Nasze wartości
Nasz Blog - Kliknij w ikonę
Firmy rodzinne są po prostu rodzinne. Oznacza to, że kultura pracy w takiej firmie oparta jest na wartościach panujących w  
rodzinie - determinuje wspólne zachowanie i atmosferę, wzajemne stosunki służbowe, wspólne działanie i komunikację.  
Członkowie rodziny mają świadomość że to co robią dzieje się na rzecz całej rodziny, co wprowadza niepowtarzalną atmosferę  
zaangażowania, zaufania, poczucia wspólnych celów i wartości , motywacji do budowania i umacniania firmy. Praca w takich  
warunkach i otoczeniu  daje poczucie siły, tożsamości oraz identyfikacji i poczucia celu i sensu. Staje się filozofią działania oraz  
formą komunikacji. Te czynniki i aspekty stanowią istotny wyróżnik firmy rodzinnej na tle pozostałych firm działających na rynku  
nie opartych na rodzinie.

Firmę rodzinną wyróżniają wartości, które stanowią podstawę decydowania o jej powstaniu, trwaniu i rozwoju - zarówno w  
teraźniejszości jak i przyszłości. To wartości są spoiwem łączącym ludzi współpracujących ze sobą dla osiągnięcia wspólnego  
celu.
 
Zarządzanie  firmą rodzinną wiąże się bardzo ściśle z jej rolą społeczną. Skoro firma rodzinna ma trwać i służyć kolejnym  
pokoleniom interesariuszy, to gospodarka finansowa i sposób zarządzania takiej firmy musi być przede wszystkim bezpieczna i  
odpowiedzialna. Firmy rodzinne zmieniają rynek pracy. Już nie pieniądze, a atmosfera i poczucie wartości decydują o wyborze  
miejsca zatrudnienia.
PROJEKT - Kim jesteśmy? Jesteśmy Firmą rodzinną.
Pomagając sobie nawzajem , wspólnie tworzymy nową jakość. Wspólnie
działamy w zakresie usług biznesowych - świat nowych  technologii w serwisie
komputerowym, pracy z ludźmi w nieruchomościach, oraz pasji i zamiłowania do
tworzenia, radości jaką daje ręcznie wytwarzana biżuteria.

Mamy swoją wizję działania, codziennie przekuwamy ją w Projekcie na nowe
wyzwania i stwarzanie nowych  możliwości - sprawia nam to wielką radość i
frajdę. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i robimy to, corobimy. Pasja i chęć
działania.
Nasza wizja działania - Interakcje z ludźmi. Sól życia codziennego.

Nawiązywanie relacji, jako model działania i postrzegania świata.

Bardzo ważną rzeczą jest dla nas codzienna interakcja z ludźmi - nawiązywanie
relacji, poznawanie nowych ludzi,  rozmowa, poprzez rozmowę poznanie ich
punktu widzenia, spojrzenia na świat, spraw które ich nurtują i  są dla nich
ważne, często ich radości i smutków. Tym żyjemy na codzień i to daja nam
wielką siłę do działania -  że to, co robimy jest potrzebne i przydatne, że dzięki
temu rozwiążemy problem lub pomożemy. Aby zobaczyć uśmiech na twarzy i
usłyszeć slowo 'dziękuję'. Wierzcie mi, że warto.
Jak pracujemy - stawiamy na budowanie relacji.

To, co proponujemy to inny, unikalny system pracy i podejścia do klienta.
Przede wszystkim zależy nam na nawiązaniu relacji z każdym klientem - to
nasz model działania. Każdy człowiek to inna, unikalna sytuacja, inne problemy i
inne możliwości. Nasz kontakt z klientem chcemy oprzeć na jego
oczekiwaniach, planach i potrzebach.

To jest nasz punkt wyjścia.
Dlaczego Firma rodzinna???  Ludzie - to kapitał Firmy
Stwórz swój własny projekt.

Razem, wspólnie z klientem, chcemy stworzyć nowy koncept, pomysł do
realizacji - projekt działania, w zakresach w których prowadzimy działalność.

Jak stworzyć plan na swój dom - miejsce w życiu. Stwórz swój projekt
nieruchomości. Po to powstał Projekt Nieruchomości.

Jak stworzyć plan działania w zakresie komputerów i nowych technologii -
po to jest Serwis SpecLab.

Jak wnieść do swojego życia trochę sztuki, radości z rzeczy pięknych - po
to jest Goya Art.


Stąd nazwa naszej Firmy - Projekt.

Chcemy wspierać każdego klienta nie tylko w zakresie nieruchomości, nowych
technologii, komputerów czy sztuki. Poprzez wzajemne promowanie usług, ludzi i
firm - wspierać klientów w innych zakresach.  Zależy nam na tym, aby klient przy
pomocy naszego biura załatwił to, czego oczekuje i na czym mu zależy.

Tak pracujemy.